Regulamin

Regulamin

Regulamin i Polityka Prywatności

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Poker24.pl

1. Definicje:

Ilekroć w dalszej części niniejszego regulaminu wymienia się:

Regulamin” – mowa jest o regulaminie serwisu internetowego Poker24.pl dostępnego pod adresem strony http://poker24.test/regulamin

„Serwis” – mowa jest o serwisie internetowym Poker24.pl oraz każdej innej strony będącej w sub-domenie Poker24.pl

„Właściciel serwisu” / „Administrator” / „Wydawca” – mowa jest o firmie WWE Limited., z siedzibą w Vincenti Buildings, 14/19 (Suite 848) Strait Street, Valetta, Malta.

„Usługi Komunikacyjne” – są to wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis umożliwiające komunikację między użytkownikami.

„Usługi” – są to usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis, w szczególności zaś usługi dostarczanie informacji poprzez e-mail (newsletter), czat, forum, strony społecznościowe, kartoteki plików

 

2. Postanowienia ogólne

2.1 Regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej Poker24.pl (zwanej dalej „Serwis”) oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną dostępną w ramach Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego Regulaminu.

2.2 Właścicielem i Administratorem Serwisu jest firma WWE Limited (zwana dalej „Wydawca”) z siedzibą w Vincenti Buildings, 14/19 (Suite 848) Strait Street, Valetta, Malta.

2.3 Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa oraz zasad powszechnie przyjmowanych dla wszystkich użytkowników Internetu. Korzystając z Serwisu oraz z Usług za jego pośrednictwem świadczonych, użytkownik zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym go prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub nieobyczajowym.

2.4 Warunkiem korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych przez Serwis jest nie używanie  Serwisu, Usług oraz informacji w nich zawartych do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejszy regulamin. 

2.5 Zabronione jest używanie Serwisu i Usług świadczonych przez Serwis w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie, wyłączenie lub jakiekolwiek zakłócenie działania Serwisu bądź jego Usług.

2.6 W sprawach nieregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa Republiki Malty.

 

3. Świadczone usługi

3.1 Serwis to międzynarodowa strona internetowa udostępniająca swoim użytkownikom informacje oraz materiały edukacyjne z zakresu zasad i strategii gry w texas holdem i inne odmiany pokera.

3.2 Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Serwis nie jest organizatorem i nie pośredniczy w świadczeniu jakichkolwiek usług związanych z organizacją gier losowych, gier hazardowych bądź zakładów wzajemnych w sieci internet.

3.3 Serwis nie służy doradztwem w zakresie legalnego grania w pokera, w pokera na internecie czy jakiejkolwiek innej gry, w różnych krajach. W zależności od prawa w danym kraju legalna gra w pokera na pieniądze, w tym również poker w internecie, może podlegać różnym ograniczeniom i wymaganiom. Użytkownik odpowiedzialny jest za posiadanie wiedzy w tym zakresie oraz stosowanie się do prawa go obowiązującego.

3.4 Usługi świadczone przez Serwis mogą obejmować: dostarczanie informacji poprzez e-mail (newsletter), czat, forum, strony społecznościowe, kartoteki plików oraz inne usługi umożliwiające komunikacje między osobami (zwane łącznie „Usługi Komunikacyjne”).

3.5 Użytkownik zgadza się wykorzystywać Serwis oraz usługi komunikacyjne tylko dla działań zgodnych z obowiązującym prawem.

3.6 Jeżeli nie ustalono inaczej, Serwis oraz Usługi są przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego. Z wyjątkiem wyłączenia w zakresie niezbędnym do prywatnego obejrzenia i użytkowania strony, żadne informacje, obrazki oraz inne treści nie mogą być drukowane, skanowane, zmieniane, modyfikowane, reprodukowane, przekazywane do publicznej wiadomości, wykorzystywane, rozpowszechniane lub pobrane z Serwisu do jakichkolwiek celów bez pisemnej zgody Wydawcy.

3.7 Użytkownikowi nie wolno podejmować jakichkolwiek prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Serwisu bądź do Usług świadczonych przez serwis, w tym również prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do kont, systemów komputerowych lub sieci przyłączonych do Serwisu/Usługi. Zabronione są wszelkie działania hakerskie.

3.8 Wydawca nie ma obowiązku monitorowania Usług Komunikacyjnych. Wydawca zastrzega sobie jednak prawo do przeglądania materiałów wysyłanych przez użytkowników w ramach Usług Komunikacyjnych i usuwania wszelkich materiałów według własnego uznania. Wydawca zastrzega sobie również prawo do zablokowania dostępu do dowolnej lub wszystkich Usług dostępnych w Serwisie, w tym Usług Komunikacyjnych, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia i z jakiegokolwiek powodu.

3.9 Serwis oraz świadczone usługi zgodne są z przepisami właściwymi dla siedziby Wydawcy, tj. odpowiednimi przepisami i uregulowaniami Republiki Malty.

3.10 Serwis skierowany jest do ludzi z całego świata, jednak wszystkie komunikaty powinny być w języku angielskim lub polskim.

3.11 Zabronione jest umieszczanie w Serwisie/usługach komunikacyjnych treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady netykiety oraz godzących w dobre imię serwisu oraz innych użytkowników.

3.12 Wydawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia użytkownikowi korzystania z Usług w tym Usług Komunikacyjnych oferowanych przez Serwis wg. własnego uznania i bez podania przyczyny. Prawo to będzie szczególnie stosowane w przypadku nabycia wiarygodnej wiedzy przez Wydawcę o wielokrotnym i celowym łamaniu postanowień niniejszego regulaminu przez użytkownika.

 

4. Partnerzy

4.1 W Serwisie znajdują się odnośniki oraz dane kontaktowe do stron internetowych Partnerów z nim współpracujących. Za treści w nich umieszczone i konsekwencje ich wykorzystania Serwis nie ponosi odpowiedzialności. Serwis nie bierze również odpowiedzialności i nie kontroluje treści pojawiających się na stronach internetowych Partnerów oraz nie bierze odpowiedzialności za jakość usług i towarów oferowanych za pośrednictwem reklam na stronie Serwisu, gdyż sprzedawcą jest inny podmiot. 

 

5. Odpowiedzialność Serwisu

5.1 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe oraz wszelkie inne materiały dostarczane przez Partnerów widoczne w Serwisie lub usługach świadczonych przez Serwis.

5.2 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą odnośniki zamieszczone na łamach Serwisu.

5.3 Wydawca,  Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane przez innych użytkowników treści w Serwisie, w szczególności zaś w Usługach Komunikacyjnych świadczonych przez serwis.

5.4 W żadnym przypadku Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody wynikające z korzystania z informacji zawartych lub umieszczonych w Serwisie lub Usługach.

 

6. Warunki techniczne

6.1 Do korzystania z Serwisu  wymagana jest poprawnie skonfigurowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa.

6.2 Korzystanie z usług świadczonych za pomocą poczty elektronicznej oraz innych usług komunikacyjnych jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

6.3 Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych usług, nie ponosi natomiast odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do Serwisu.

 

7. Ochrona praw autorskich

7.1 Wszystkie elementy Serwisu stanowią własność Administratora lub Partnerów. Powielanie fragmentów lub całości Serwisu bez pisemnego zezwolenia jest zabronione.

7.2 Informacje o Partnerach oraz ich produktach są prezentowane na mocy stosownych umów z Partnerami.

7.3 Użytkownik Serwisu w szczególności zaś usług komunikacyjnych przenosi na rzecz właściciela serwisu  prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i remitowania, publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu, tłumaczenia, zmiany układu, przystosowywani oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do Serwisu. Przeniesienia praw następuje z chwilą zamieszczenia utworu (materiałów) w serwisie. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz innych osób utrwalonych w materiałach. Właściciel dołoży starań w celu poinformowania użytkownika  o wykorzystaniu  treści zamieszczonych przez niego na serwisie.

 

8. Postanowienia dodatkowe

8.1 Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w dowolnym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku wprowadzania istotnych do regulaminu odpowiednia informacja zostanie umieszczona na stronach Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu oraz Usług stanowi akceptację niniejszego Regulaminu oraz wszelkich zmian.

8.2 Wszystkie wątpliwości i spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wydawcy tj. odpowiedni sąd Republiki Malty.

 

9. Kontakt

9.1 Wszelkie nieprawidłowości dostrzeżone w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być zgłaszane na adres elektroniczny: [email protected] lub na adres siedziby Właściciela Serwisu Poker24.pl: WWE Limited., Vincenti Buildings, 14/19 (Suite 848) Strait Street, Valetta, Malta.